Translate

โครงงาน

แบบเสนอโครงร่างงานคอมพิวเตอร์

1. โครงงานเรื่อง  เว็บบล็อกเรื่อง ขนมไข่โบราณ
2. ชื่อผู้เสนอโครงงาน
    2.1 นายนรากร  คฤหาสน์          
    2.2 นางสาวอมรรัตน์   หมันเพ็ง 
    2.3 นางสาวฮารี  วงแหวน 
3.ครูที่ปรึกษาโครงงาน
    3.1 นายเชษฐา  เถาวัลย์
    3.2 นางโสภิตา  สังฆะโณ
4. หลักการและเหตุผล
       ขนมไทยเป็นอาหารที่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยทั่วไปประชาชนจะทำขนมเฉพาะในงานเลี้ยง นับตั้งแต่การทำบุญเลี้ยงพระ งานมงคลและงานพิธีการ อาหารหวานที่จัดจะต้องประกอบด้วย ของหวานอย่างน้อย 5 สิ่ง ซึ่งต้องเลือกให้มีรสชาติ สีสัน ชนิด ตลอดจนลักษณะที่ กลมกลืนกัน
       ขนมไทยที่นิยมทำกันทุกๆ ภาคของประเทศไทย ในพิธีการต่างๆ เนื่องในการทำบุญเลี้ยงพระ ก็คือขนมจากไข่ และมักถือเคล็ดจากชื่อและลักษณะของขนมนั้นๆ งานสิริมงคล ต่างๆ เช่นงานมงคลสมรสทำบุญวันเกิด หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ก็จะมีการเลี้ยงพระกับแขกที่มาในงาน  ขนมไข่ที่นิยมใช้ในประเพณีต่างๆทั่วทุกภาค ขนมไข่มีลักษณะเด่นคือการใช้ไข่เป็นส่วนประกอบหลัก และกรรมวิธีการทำที่น่าสนใจ ขนมไข่ทั่วทุกภาคก็รู้จักกันซึ่งเป็นขนมหวาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมือนกันเพราะมีส่วนผสมของแป้งไข่และน้ำตาลเป็นขนมโบราณอย่างหนึ่งควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลัง ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของขนมไทยโบราณที่มีคู่กับชนชาติไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย นิยมกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยเช่นภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและส่วนใหญ่มักจะทำเป็นของฝาก ซึ่งเรียกกันว่าขนมไข่อบโบราณหรือขนมไข่โบราณสูตรต้นตำหรับ ภาคใต้นั้นก็เรียกว่าขนมไข่เช่นกันแต่คนส่วนใหญ่ภาคใต้นั้นนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 80 และมีพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซียซึ่งมีคนพูดภาษามลายูจึงทำให้บางพื้นที่เรียกขนมไข่ว่า ขนมบูหลูซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษามลายู ภาคใต้มักใช้ขนมไข่ในวันสำคัญต่างๆของทั้งศาสนาพุทธในเทศกาลงานสารทเดือน 10 งานขึ้นบ้านใหม่ และศาสนาอิสลามในวันฮารีรายอเป็นต้น
       จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้เขียนรายงานมีความคิดที่จะเอาประวัติความเป็นมาของขนมไข่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงปัจจุบันและขนมไข่โบราณนี้ได้นำไปใช้เป็นขนมในพิธี ประเพณีและเทศกาลต่างๆ ของคนไทยแล้วยังคงรักษาความเป็นไทยทั้งรสชาติสีสันไว้คงเดิมตลอดจนขนมไข่มีเอกลักษณ์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแป้ง ไข่ น้ำตาล และกรรมวิธีการทำที่พิถีพิถัน จึงได้นำเรื่องขนมไข่มาสร้างเป็นเว็บบล็อกโดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้กับวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถทำให้คนรู้จักขนมไข่โบราณและทำให้คนรุ่นหลังรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงควรอนุรักษ์เพื่อสืบสานขนมไทยเอาไว้
 5. หลักการ ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
     เว็บบล็อก (Weblog)  เป็นคำที่มาจากคำว่า เว็บ (Web)  กับคำว่า บล็อก (Blog)  รวมกันเรียกว่าเว็บบล็อก  ความหมายของเว็บบล็อกคือ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับ  เว็บบ
อร์ด  แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นหัวข้อประกอบบทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารีที่เขียนด้วยมือ ก็คือเป็นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซด์อื่น และเปิดรับความเห็นจากผู้อื่นได้ด้วยโดยทั่วๆ ไปแล้ว คุณสมบัติของบล็อก ก็คือ 1 มีการจัดหัวข้อของเนื้อหา บทความ โดยให้เรื่องใหม่สุดอยู่ด้านบนสุด มักจะจัดกลุ่มเรื่องแบบเดียวกันไว้ด้วยกัน 2 มีการเก็บสะสมบทความอย่างเป็นระบบต่อเนื่องกัน 3 ผู้อ่านบทความนั้นๆ สามารถแสดงความเห็นได้ 4 มีลิสต์ของ link ไปเว็บหรือบล็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน หรือที่เราเรียกว่า blogroll เนื้อหาของบล็อก เนื้อหาของบล็อกก็เป็นไปตามประเภทของบล็อก แต่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกแบบไหนก็ตาม ควรจะมีการอัพเดทบ่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ ให้คนอยากมาเยี่ยมชม
     WWW ย่อมาจาก world wide web อ่านว่า เวิลด์ไวด์เว็บ หมายถึงสถานที่รวมของกลุ่มคอมพิว เตอร์ที่มีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้คนอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้ภาษา เอชทีทีพี (HTTP หรือ Hypertext Tranfer Protocol) ทุกหน้าจะมีทั้งเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ มีเมนูพร้อมที่จะให้เราสั่งงาน มีคำหลายคำที่มีแถบสีซึ่งเราสามารถกดเมาส์ถามหารายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องนั้นต่อ ซึ่งอาจเป็นการเรียกหาจากแหล่งเดียวกัน หรือจากแหล่งคอมพิวเตอร์อื่นได้ทั่วโลก ดู internet, HTML, ประกอบ
     โดเมนเนม  หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนก็ได้โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไปอักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" (ยัติภังค์) คั่นด้วย "." (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน
     HTML หรือ HyperText Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ที่มีโครงสร้างการเขียนโดยอาศัยตัวกำกับ (Tag) ควบคุมการแสดงผลข้อความ, รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ แต่ละ Tag อาจจะมีส่วนขยายที่เรียกว่า Attribute สำหรับระบุ หรือควบคุมการแสดงผลของเว็บได้ด้วยHTML เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย World Wide Web Consortium (W3C) จากแม่แบบของภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) โดยตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย และด้วยประเด็นดังกล่าว ทำให้บริการ WWW เติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวางตามไปด้วย Tag
    Social Media หมายถึง คำว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน  คำว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้นคำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเองพื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บ
6. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
     6.1 เพื่อนำความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องขนมไข่โบราณไปจัดทำเป็นเว็บบล็อก
     6.2 เพื่อเชื่อโยงความรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้กับวิชาคอมพิวเตอร์
     6.3 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของขนมไข่
     6.4 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมไข่โบราณ
     6.5 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำขนมไข่แบบโบราณ
7. ขอบเขตของโครงงาน
     7.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของขนมไข่โบราณที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่ศึกษา
     7.2 ลงมือปฏิบัติทำขนมไข่โบราณกับสมาชิกในกลุ่ม
     7.3 จะต้องมีภาพวิธีการทำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำขนมไข่โบราณ
     7.4 เวลาของการดำเนินการคือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
8. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
    8.1 www.google.com เป็น เว็บไวต์ค้นคว้าหาข้อมูล
    8.2 โปรแกรม photoscape   เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
    8.3 โปรแกรม Ulead Videostud 11   เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
9. ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน
การดำเนินการ
วันที่/ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กำหนดหัวข้อโครงงาน
2 ธ.ค. 55 – 6 ธ.ค. 55
นางสาวฮารี วงแหวน
เสนอโครงร่างโครงงาน
18 ธ.ค. 55 – 21 ธ.ค. 55
นายนารากร คฤหาสน์
ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล
22 ธ.ค. 55 – 23 ธ.ค. 55
นางสาวอมรรัตน์ หมันเพ็ง
วิเคราะห์ข้อมูล
24 ธ.ค. 55 -27 ธ.ค. 55
นางสาวอมรรัตน์ หมันเพ็ง
ออกแบบเว็บไซต์
28 ธ.ค. 55 – 14 ม.ค. 56
นางสาวฮารี วงแหวน
พัฒนาเว็บไซต์
15 ม.ค. 56 – 21 ม.ค. 56
นางสาวอมรรัตน์ หมันเพ็ง
ทดสอบและแก้ไขระบบ
24 ม.ค. 56 – 28 ม.ค. 56
นายนารากร คฤหาสน์
นำเสนอโครงงาน
11 ก.พ. 56 – 15 ก.พ. 56
นางสาวอมรรัตน์ หมันเพ็ง
ประเมินผลโครงงาน
25 ก.พ. 56 – 1 มี.ค. 56
นางสาวฮารี วงแหวน

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
     10.1 ได้เว็บบล็อกเกี่ยวกับเรื่องขนมไข่โบราณ
     10.2 สามารถนำความรู้จากการทำขนมไข่โบราณไปประกอบอาชีพได้
     10.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนมไข่โบราณ
     10.4 สามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและส่งเสริมขนมไข่ให้มีชื่อเสียง
        ลงชื่อ……………………………………………….      ลงชื่อ……………………………………………….  
                         (………………………………………)                    (………………………………………)
  

  
       ลงชื่อ……………………………………………….       ลงชื่อ……………………………………………….  
                        (………………………………………)                     (………………………………………)
                                                               ครูที่ปรึกษา

               ลงชื่อ……………………………………………….                                         
                   (………………………………………)
                         ผู้จัดทำโครงงาน


         

  

ไม่มีความคิดเห็น: